Какво е Интрастат?

 ИНТРАСТАТ е система за събиране на статистически данни за търговията със стоки между страните в Европейския съюз (вътреобщностните доставки).

В ЕС системата е в сила от 1 януари 1993 година и заменя митническите декларации като източник на информация в ЕС, а в България се прилага от  01.09.2006 година.

В Европейския съюз движението на стоки между страните членки се извършва свободно и не се попълват митнически декларации, тъй като митническата територия е територията на общността. В същото време Общността се нуждае от информация за движението на стоки между отделните страни в съюза.

За решаването на този въпрос в страните членки на ЕС се внедрява системата ИНТРАСТАТ, като алтернативен подход за осигуряване на необходимата информация.

Правилата за тази дейност се регламентират с Counsil Regulation (EEC) № 3330/ 91 ,допълнен и изменен от Commission Regulation (EC) № 1901/2000. През 2004 г. се приеха нови базови документи Regulation 638/2004, които са в сила от 01.01.2005 г. и замениха CR 3330/91. През 2004 г. се прие и Commission regulation 1982/2004 г., с който се определят правилата за прилагане на базовия Регламент 638.

Същевременно за търговията на ЕС със страни извън общността продължава да се прилага системата ЕКСТРАСТАТ, известна като митническа статистика. Правилата за дейността на тази система се определят с Counsil Regulation (EC) № 1172/95 ,изменен и допълнен с Commission Regulation (EC) № 1917/2000.

Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС ДВ/23.06.2006г.), компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

Кой е задължен да декларира по Интрастат?

Задължение да предоставят статистическа информация по системата ИНТРАСТАТ имат лицата, които извършват стокообмен със страни членки на Европейския съюз (вътреобщностните доставки).

Всяка страна членка ежегодно определя праг за наблюдение, в съответствие с общоевропейските правила. Тези прагове в Република България се определят от Националния статистически институт, на базата на анализ на търговската активност за 12 поредни месеца. Определеният праг се публикува ежегодно в „Държавен вестник” до края на м. октомври и е валиден за следващата календарна година.

Търговците, които всеки месец трябва да подават информация за извършените от тях сделки, трябва да отговарят на условието общата сума на извършените от тях транзакции да е равна или по-голяма от определения на национално ниво статистически праг, съответно за всеки от потоците.

Търговците, чийто оборот е под този праг са освободени от това задължение, но трябва да имат предвид,че през текущата година трябва да следят внимателно месечните си обеми и в месеца, когато достигнат определения за съответната година праг, са задлъжени да започнат да подават ежемесечно, до края на текущата година, изискващата се по системата Интрастат информация.

Всички фирми, които в началото на годината са отговаряли на изискванията за представяне на ежемесечни отчети, но през текущата година имат намаление на оборота, са длъжни да продължат да предоставят определения набор от данни до изтичане на годината, включително и месечна форма с нулеви стойности за определен месец, ако в конкретния месец не са реализирали никакво движение на стоки.

Фирмите, които извършват сделки със страни от ЕС, но годишния размер на оборота им е по-малък от определения праг, предоставят обобщена информация на данъчните служби, заедно с декларациите по ДДС.